Strona główna arrow O SEP... arrow Dekalog elektryka
Dekalog elektryka
Zasady etycznego postępowania członków SEP
(uchwalone przez XXIX Zjazd Delegatów w 1998r)

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, świadomi znaczenia i różnych dziedzin elektryki i dziedzin pokrewnych oraz ich wpływu na jakość życia, rozwój gospodarki i ochronę środowiska naturalnego, biorąc osobistą odpowiedzialność za skutki swej działalności wobec kolegów, współpracowników i społeczeństwa, zobowiązują się w szczególności:
  1. Wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności dla powiększania dobrobytu społeczeństwa, tworząc dobra materialne, rozwijając naukę, kulturę i inne wartości wyższego rzędu.
  2. Wywiązywać się ze swych obowiązków, w tym również w stosunku do stowarzyszenia, którego są dobrowolnymi członkami.
  3. Przestrzegać, aby podejmowane decyzje spełniały wymogi bezpieczeństwa, zdrowia i dobra publicznego, a także ujawniać czynniki mogące zagrażać społeczeństwu lub środowisku naturalnemu.
  4. Umacniać autorytet zawodu i stowarzyszenia poprzez wysoki poziom wykonywanej pracy, cenić swą godność osobistą i bezinteresowność, odrzucać nepotyzm, interesowność i przekupstwo w każdej formie.
  5. Nie ulegać wpływom lub naciskom zewnętrznym, przeciwstawiać się wadliwym koncepcjom oraz realizacji złych rozwiązań technicznych i błędnych decyzji gospodarczych.
  6. Podnosić swe umiejętności zawodowe i podejmować prace stosownie do posiadanych kwalifikacji, wiedzy fachowej i doświadczenia.
  7. Sprawdzać i opiniować rzetelnie rozwiązania techniczne, przyjmować uwagi krytyczne, uznawać i poprawiać zaistniałe błędy.
  8. Sprawiedliwie i obiektywnie oceniać każdą pracę, także kolegów i podwładnych, nie przypisując sobie cudzych osiągnięć i zasług.
  9. Dbać o wysoki poziom kultury i etyki w życiu codziennym w wypowiedziach, artykułach i korespondencji.
  10. Stwarzać atmosferę koleżeńskiej współpracy, szanować przełożonych, kolegów i współpracowników, niezależnie od ich przekonań czy też pozycji społecznej, pomagać im w zawodowym rozwoju i wspierać ich w postępowaniu zgodnym z zasadami etycznego postępowania.
 
 
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by MedLAN & pixelpin.com