Strona główna arrow Szkolenia i Egzaminy arrow Wymagana wiedza - Grupa 2
Wymagana wiedza - Grupa 2

Szczegółowa tematyka zagadnień do egzaminu kwalifikacyjnego w Grupie 2 w zakresie E i D

Podstawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 z dnia 15 maja 1998, poz. 377).
Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w par. 6 ust. 1 pkt. 2 w/w Rozporządzenia Ministra Gospodarki w przedmiotowej sprawie w zależności od eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych-cieplnych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 2) do wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997 r. "Prawo Energetyczne" i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ponadto znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, poleceń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych - wszystko w zakresie określonym " Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji, a także znajomością zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

E – na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym-cieplnym – dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i cieplnych, wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowym.
 
Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, sieci i instalacji energetycznych-cieplnych,
 • Ogólne zasady budowy i działania urządzeń energetycznych oraz ich parametry techniczne (rodzaj, typ, moc, ciśnienie itp.).
 • Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową i regulacyjno-zabezpieczeniową.
 • Oznaczenia techniczne i eksploatacyjne na urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 
Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności eksploatacyjnych,
 • Czynności związane z prawidłowym uruchamianiem, prowadzeniem ruchu i zatrzymaniem urządzenia energetycznego,
 • Zakres i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • Terminy i zakres przeprowadzania oględzin, przeglądów, napraw, remontów oraz prób i pomiarów.

Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej    
 • Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu i użytkowania paliw i energii w zakresie odpowiadającym stanowisku pracy,
 • Przestrzeganie ustalonych programów i harmonogramów pracy urządzeń, sieci i instalacji energetycznych cieplnych,
 • Stosowanie zasad oszczędnego użytkowania paliw i energii oraz obniżania energochłonności

Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • Wymagania przepisów odnośnie i częstotliwości wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
 • Metody i sposoby wykonywania pomiarów eksploatacyjnych.
 • Ocena wyników pomiarów i badań,
 • Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - cieplnych.
 
Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Obowiązki pracowników w zakresie bhp,
 • Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
 • Zasady organizacji prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • Rodzaje poleceń i zasady przygotowania miejsca pracy,
 • Narzędzia pracy, sprzęt ochronny i odzież ochronna do prac przy urządzeniach energetycznych,
 • Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy urządzeniach energetycznych,
 • Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania do gaszenia pożarów w urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 
Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia
 • Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia,
 • Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.,
 • Znajomość telefonów i systemów alarmowych.


D – na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym-cieplnym - dla osób na stanowiskach kierowniczych i innych zajmujących się kierowaniem czynnościami osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw kontrolno-pomiarowych oraz osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - cieplnych.

Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą.
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra z dnia 17.07.1998r. w sprawie warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczej,
 • Zasady przyłączania do wspólnej sieci urządzeń i instalacji energetycznych – cieplnych,
 • Umowy w sprawie dostarczania paliw i energii,    
 • Obowiązki dostawcy i odbiorcy paliw i energii,
 • Ograniczenia w dostawie i zużyciu paliw i energii,
 • Zasady dysponowania mocą urządzeń i instalacji energetycznych - cieplnych.
 
Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu prac sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 • Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • Znajomość zasad programowania pracy urządzeń i instalacji energetycznych – cieplnych,
 • Zasady racjonalnego i oszczędnego użytkowania paliw i energii,
 • Okresowe analizy energochłonności.
 
Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń
 • Ogólna charakterystyka ustawy z dnia 10.04.1997r. „Prawo energetyczne", oraz aktów wykonawczych z zakresu eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych – cieplnych,
 • Dokumentacja techniczno - eksploatacyjna urządzeń i instalacji energetycznych-cieplnych,    
 • Prowadzenie ruchu urządzeń i instalacji energetycznych,
 • Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych,
 • Instrukcje eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń - zawartość i układ instrukcji.
 
Przepisy dotyczące budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia
 • Ogólna charakterystyka norm i warunków technicznych budowy sieci, instalacji i urządzeń energetycznych – cieplnych,
 • Ogólne zasady budowy i działania urządzeń, sieci i instalacji energetycznych.
 • Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno - pomiarową i regulacyjno-zabezpieczeniową,
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 
Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 • Obowiązki osób dozoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska,
 • Ogólne i szczególne zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – cieplnych,
 • Organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych,
 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym.
 
Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 • Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu określone w instrukcjach eksploatacyjnych i przeciwpożarowych.
 • Zasady szkolenia pracowników w zakresie postępowania w warunkach zagrożenia,
 • Sprzęt gaśniczy - zasady stosowania i użytkowania.
 
Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 • Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ograniczeń poboru mocy i zużycia paliw i energii cieplnej,
 • Znajomość zasad programowania pracy instalacji i urządzeń oraz wyłączeń urządzeń i instalacji odbiorczych dla zapewnienia wprowadzonych ograniczeń,
 • Ustalanie i weryfikacja taryf dla ciepła.

Zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 • Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:
  - parametrów charakteryzujących sieci, urządzenia i instalacje energetyczne,
  - sprawności agregatów, urządzeń i instalacji,
  - jakości nośników energetycznych,
  - kontroli wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • Interpretacja i ocena wyników pomiarów.
 • Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych cieplnych, wymagane przepisami i normami.

 

 
 
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by MedLAN & pixelpin.com